Ons bedrijf en stichting Veldleeuwerik

Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie van ons voedsel te stimuleren. Niet voor niets is de naam van de Stichting verbonden aan een vogel voor wie het boerenland de afgelopen decennia steeds minder leefbaar is geworden.
Er is steeds minder diversiteit aan planten die groeien in de boerennatuur en beperking van goede broedplekken door intensief bodemgebruik.
Daarom vinden wij het belangrijk om deel te nemen aan Veldleeuwerik. Om op deze manier zo duurzaam mogelijk te telen met moderne techniek. En waar mogelijk het gebruik van kunstmest te verminderen en te vervangen door dierlijke mest. Ook proberen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Ziekten en plagen mogen echter niet de overhand krijgen, omdat dan de kwaliteit en de bewaarbaarheid van de producten gevaar lopen.
Ieder bedrijf krijgt begeleiding van een adviseur en  er wordt een actieplan gemaakt om ieder jaar minimaal 4 mogelijkheden van verbeteringen in het bedrijf te onderzoeken of uit te voeren. Samen met collega’s om ons heen wordt dit besproken en kijken we bij elkaar op het bedrijf. Zo proberen wij elkaar te ondersteunen om tot goede verbeteringen te komen in de bedrijven.
Een tendens binnen de deelnemers van deze club is dat er gestreefd wordt om de bodemvruchtbaarheid te verhogen. De bemestingsnormen worden aangescherpt. Het wordt een grotere uitdaging om toch de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.
Regelmatig komt een adviseur binnen in de groep. Deze geeft de nodige kennis die hij in zijn vakgebied heeft opgedaan. Tal van zaken worden zo onderzocht en verschillende manieren van werken veranderen. Op ons bedrijf proberen wij de grondbewerkingen te minimaliseren. Dit betekent dat er een ondiepere bewerking wordt uitgevoerd als dit haalbaar is. Als er in de zomer een goede grondbewerking is gedaan met zaaien van een groenbemester proberen wij deze bodem zo lang mogelijk zonder bewerking het voorjaar in te laten gaan.
Vooral het regelmatige overleg met de collega’s is een welkome afwisseling van ons werk. Door gestructureerd een aantal actiepunten in het bedrijf af te handelen hebben we meer houvast om zaken te onderzoeken, die misschien waardevol zijn voor het bedrijf. Anders blijven er vaak plannen in de kast liggen waar niets mee gedaan wordt. De extra stimulans is dan geen last en geeft ons extra plezier om met het Veldleeuwerikproject mee te doen.
Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen
Gebr. van Bergeijk